• Thỏa thuận người dùng

  Thỏa thuận Người dùng được sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng của mình.

 • Điều khoản trang web

  Khi truy cập trang web này, bạn cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, cũng như các tuyên bố và thông báo khác.

 • Báo cáo tuyên bố rủi ro

  Thông tin về các rủi ro liên quan đến giao dịch Ngoại hối. Trước khi đăng ký để bắt đầu giao dịch với chúng tôi, bạn cần nắm bắt đầy đủ các rủi ro liên quan.

 • Chính sách quyền riêng tư

  Các chính sách của chúng tôi được áp dụng nhằm quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

 • Cơ chế xử lý và giải quyết khiếu nại

  Để biết thông tin toàn diện về quy trình khiếu nại của chúng tôi, vui lòng xem tại đây.

 • Thỏa thuận cookie

  Kiểm tra các tệp cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi và cách TOP 1 MARKETS PTY LTD sử dụng các tệp cookie này.

 • Chính sách xung đột lợi ích

  Chính sách của chúng tôi là giám sát và quản lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn giữa TOP 1 MARKETS PTY LTD và khách hàng của chúng tôi.

 • Chính sách thực hiện lệnh

  Chúng tôi áp dụng chính sách "Thực hiện Tốt nhất" khi thực hiện các lệnh thay mặt cho khách hàng.

 • Chính sách hoàn tiền

  Chính sách hoàn tiền được sử dụng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 • Chính sách chống rửa tiền

  Chính sách chống rửa tiền là sự kết hợp của nhiều biện pháp khác nhau được các tổ chức tài chính sử dụng nhằm ngăn chặn lưu thông các khoản tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.

 • Chính sách KYC

  Mục đích của tài liệu này là để thiết lập hiểu biết của chúng tôi về khách hàng.