รับโบนัสการซื้อขายสูงสุดถึง $8,000
40% ของจำนวนเงินฝาก
โบนัสการแชร์ $20
รีบเข้าร่วมเพื่อมีสิทธิ์ได้รับโบนัส $20 จากเรา
บัญชี การงัด สูง
เลเวอเรจสูงสุด 1:1000
ระดับ หยุดออก สุดสัปดาห์ 500%
รูปแบบทันสมัยและใช้งานง่าย
การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และประสิทธิภาพในการซื้อขายยอดเยี่ยมเพื่อให้ตรงกับความต้องการผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความกระตือรือร้นในการลงทุน

ให้อ านาจในการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษา

ได้รับการแจ้งที่มากขึ ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการซื ้อขายซึ่งสามารถเข้าถึงการล าดับทรัพยากรการศึกษาที่ก้าวหน้าจากตัวอย่างรูปแบบ(แพลตฟอร์ม)ส่วนบุคคลและถ่ายทอดสดออนไลน์ฟรี, วีดีโอสอน, การประกาศกิจกรรมพิเศษ

ภาพรวมด้านการศึกษา

ระดับประสบการณ

ศึกษาเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ด้านเทคนิค

ราคาของ Martin

ศึกษาเพิ่มเติม

กลยุทธ์แบบเรียวไทม์ (แสดงผลเป็นปัจจุบัน)

ช่วยคุณเลือกข้อเสนอ

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ

สิ่งที่ลูกคา้ของเราพูดถึง

ได้รับความเชื่อถือโดยผู้ลงทุนมากกว่า 46,000,000 คนทวั่ โลก

มีการสนับสนุนการติดต่อที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ฉันประหลาดใจกับการติดต่อกลับที่รวดเร็วมากๆ

Amanda Ricci

เป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมในการขับเคลื่อนลงทุน

Ahmad Bramant

ฉันสนุกกับการพูดคุยกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ มันน่าสนใจเสมอที่ได้เห็นคนอื่นพูดคุยเกี่ยวกับตลาดและแบ่งปันไอเดียในการลงทุนกัน

Jenn Schaefer

ตกหลุมรักกับวิธีการต่างๆที่เห็น ซึ่งออกแบบการซื้อขายตกลงได้ง่ายไม่ซับซ้อน

Matt Johnson

สิ่งที่ท าให้ฉันสนใจแพลตฟอร์มนี้คือทรัพยากร(ข้อมูล)ที่มีให้ วีดีสอนช่วยได้มากๆ

Brian Murphy

ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินเยอะมากในระหว่างที่ท างานกับบริษัทนี้ ตอนนี้ฉันสามารถลงทุนและท าเงิน(ได้เงิน)ได้

Ashish Khatri
ก าหนดการของเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด อ่านเพิ่มเติม
เวลา
เงินตรา
ผลกระทบ
ข้อมูลที่มีผลต่อราคา
จริง
คาดการณ์
ก่อนหน้านี้
ข้อมูล

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
ค าเตือนความเสี่ยง
การถอนเงิน: ค าขอการถอนเงินดูแลในระยะเวลาอนั ส้ัน และเงินจะถูกคืนเข้าบัญชีของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ขอเตือนว่า Forex เป็นผลิตภัณฑ์ที่โปบรกเกอร์ให้ยืมลงทุน(เพื่อง่ายต่อการซื้อขาย) ซึ่งอาจมีผลได้เกิดการขาดทุนได้เมื่อมองจากเงินลงทุนท้งัหมด การซื้อขาย Forex อาจไม่เหมาะกับคุณ จึงควรแน่ใจว่าคุณมีความเเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นอย่างดี กรุณาค านึงถึงค าเตือนความเสี่ยงและข้อก าหนดและเงื่อนไขของเราก่อนการใช้บริการของเรา ผู้บริการซื้อขาย Forex มิได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ ในการชี้แนะสินทรัพย์ใดๆ
กลุ่ม Top1 ลงทะเบียนในหมู่เกาะ Cayman มีบริษัทย่อยสองบริษัทคือ Top1 Market PTY LTD และ Top1 Markets Limited
Top1 Markets PTY LTD ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย ASIC( ACN:631 331 854, ABN:61 631 331 854, เลขที่AFS: 001276870)
Top1 Markets Limited ถูกลงทะเบียนใน Vanuatu, ได้รับใบอนุญาตและถูกท าให้ถูกกฎหมายโดยVFSC
ลิขสิทธิ์Top1Market 2019