การแยกเงิน

เงินของลูกค้าถูกเก็บในบัญชีสินเชื่ออย่างอิสระโดยธนาคารนานาชาติอันดับต้นๆและเงินของคุณจะถูกแบ่งออกจากเงินต้นที่ท างานของบริษัทโดยชัดเจนบริษัทของเราท าได้เพียงโอนกองทุนต่างๆส าหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตของลูกค้าและไม่มีใครหรือองกรค์ใดสามารถที่จะถอนกองทุนจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าได้ พวกเราแต่งต้งับริษทั ให้คา ปรึกษาดา้นบญั ชีสากลส าหรับการตรวจสอบงบการเงินและใช้นโยบายระดบั สูงส าหรับบริษทั ตวัแทนที่ ่มีอา นาจควบคมุ เรื่อง “การใช้กองทุนของลูกค้า” และ “เงินทุนที่เพียงพอ” อย่างเคร่งครัด

ความมนั่ คงทางการเงิน

Top1 แต่งต้งัให้ธนาคารนานาชาติอันดับต้นๆให้เป็นธนาคารบริหารทรัพย์สินเงินทุนของลูกค้า เงินของลูกค้าที่ได้รับโดย Top1 จะถูกน าเข้าบัญชีสินเชื่อเงินทุนลูกค้าของธนาคารในวันที่ได้รับเงินทุน หรือก่อนหน้าวันท าการถัดไปและล าดับของตัวชี้วัดการควบคุมภายในจะถูกประกาศที่ส่วนรักษาความปลอดภัยในเงินทุนของลูกค้า

การฝากและถอนเงินของลูกค้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากอันดับที่แตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ต้องการ

รักษางบกระแสเงินสดของบริษัทให้กับอัตราส่วนของลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1

เงินทุนในการด าเนินการทางธุรกิจของลูกค้าจะถูกฝากด้วยตนเองและถูกพิสูจน์ยอดทุกวัน

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 66131 331 854)
TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจาก Australian Securities and Investment Commission (ASIC)(หมายเลขตัวแทน: 001276870).
Top 1 Markets Limited ได้รับอนุญาตจาก Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)(หมายเลขตัวแทน: 40436).

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright