เกี่ยวกับตลาด Top1

พวกเราเป็นผู้ให้บริการซื้อขายออนไลน์ที่เชื่อถือได้ให้คุณเขา้ถึงโอกาสต่างๆในการซื้อขายตลาดเงินระดบัโลกผ่านแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชนั่ ที่ทนั สมย

พวกเราเป็นใครและพวกเราท าอะไร

กลุ่มที่ 1 มีการลงทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน กลุ่ม 1 อันดับแรกมีสอง บริษัท ย่อย 1 อันดับแรก PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เราช่วยให้ลูกค้าของเราแลกเปลี่ยนตลาดการเงินด้วยการใช้ประโยชน์ผ่านการเดิมพันแบบกระจายและ Forex ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้คุณค้นหาโอกาสในตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงและไม่ได้ จำกัด อยู่ในหมวดสินทรัพย์เดียวคุณสามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยนดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และอื่น ๆ

ความร่วมมือด้านกฎหมาย

Top1 Market PTY LTD ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย หน่วยงาน Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ของประเทศออสเตรเลีย

การปกป้องเงิน

เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่เชื่อถือได้อย่างอิสระที่ธนาคารระหว่างประเทศชั้นนำและเงินของคุณจะถูกแยกออกจากเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท โดยสิ้นเชิง เราสามารถโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายภายใต้การอนุมัติของลูกค้าเท่านั้นและไม่มีใครหรือองค์กรใดสามารถถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้า

ข้อดีของการซื้อขายด้วย Top1

เป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน

มีการระบุและตอบสนองโอกาสอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย บนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ และแอพที่ถกูออกมาต้งัแตต่ น

สำรวจแพลตฟอร์มของเรา

ซื้อขายได้มากกว่า 40 กองทุน

มีมากกว่า 40 คู่ของค่าเงินและโลหะให้การซื้อขาย ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดแม้ว่าราคาก าลังตก

ดูตลาดของเรา

ฟรีแหล่งข้อมูลการศึกษา

สร้างทักษะการซื้อขายของคุณด้วยสื่อการสอนตามละดับขี้นของเรา ซึ่งรวมถึงการสัมนาที่เหมาะสมกับระดับประสบการณ์ของคุณ

พัฒนาทักษะของคุณ

สนับสนุนอย่างช านาญและเป็นมิตร

เราพร้อมที่จะช่วยคุณเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการซื้อขายต้งัแต่คุณเขา้ร่วม

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ป้องกันเงินลงทุนของคุณด้วยคา สั่งการหยุดการสูญเสียและเก็บก าไร และสามารถติดตามกองคุณของคุณได้ง่ายโดยการเก็บค่าก าไรและขาดทุนของคุณอยู่ตลอด

การบริการสุดพิเศษ

ผู้ที่ซื้อขายปริมาณมากสามารถมีผู้จัดการส่วนตัวและการวิเคราะห์เฉพาะบุคคลจากทีมของเรา ซึ่งถือเป็นค าขอบคุณจากเรา

วัตถุประสงค์องค์กร

ภารกิจของตลาด Top1 คือการสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่โปร่งใสที่สุดและดีที่สุดส าหรับการขายปลีก และเช่นเดียวกับที่กลุ่มลูกค้าอนุญาตให้ผู้ขายดูแลการซื้อขายให้ ตลาด Top1 ถูกอุทิศให้การกระจายการด าเนินการและการบริการที่เหนือระดับ

ค่านิยมหลัก

ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ

ความจริงใจและความยุติธรรม

ความโปร่งใส

พันธสัญญาและความรับผิดชอบ

ความน่าเชื่อถือ

ความยืดหยุ่น

นวัตกรรมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการบริษัทที่เข้มแข็ง

ความร่วมมือด้านกฎหมาย

กลุ่ม Top1 ทราบถึงความส าคัญของการยินยอมท าตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานท้งัหมด กลุ่ม Top1 ให้ค าสัญญาว่าจะมีระเบียบในการจัดการอย่างเคร่งครัดและสภาพแวดล้อมความร่วมมืออยู่ในการควบคุมของเราเป็นอย่างดีเยี่ยม


Top1 Market PTY LTD ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย หน่วยงาน Australian Securities and Investment Commission (ASIC) (หน่วยงานก ากับดูแลด้านการเงิน)ของประเทศออสเตรเลีย


Top 1 Markets Limited ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย คณะกรรมการบริการทางการเงินของวานูอาตู (The Vanuatu Financial Services Commission: VFSC)) ซ่ึงก่อต้งัในปี ค.ศ.1993 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านการเงินในต่างประเทศ เช่น การลงทุนและบริการเครดิต, ด าเนินการต าแหน่งของ VFSC ให้เป็นศูนย์การเงินระดับโลกส าหรับการควบคุมมาตรฐานระดับสูง

ตรวจสอบบัญช

กลุุ่ ม TOP 1 มีผู้ตรวจสอบงบการเงินอิสระภายนอกเพื่อดูแลกระบวนการต่างๆที่ด าเนินการอยู่และเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย

การรักษาความลับ

TOP 1 GROUP มีการควบคุมที่เหมาะสมและติดตามการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับและละเอียดอ่อนทั้งภายในและภายนอก บริษัท บนพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ กลุ่ม 1 อันดับแรกไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอย่างจงใจเว้นแต่จะมีการร้องขอจากลูกค้าหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อเรา

+61 2 61720053

การสนับสนุนหลากหลายช่องทางตลอด 24 ชวั่ โมง

ออสเตรเลีย

การบริการและการสนับสนุน: cs@top1markets.com

ธุรกิจ: info@top1markets.com

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854) TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (AFSL: 001276870)
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright